• Zapraszamy do Naszego Klubu

 • Nasi zawodnicy to Mistrzowie i Medaliści

 • Zapraszamy na treningi w strzelaniu długodystansowym

 • Organizujemy zawody strzeleckie

 • Zapraszamy młodzież do udziału w treningach i mistrzostwach

 • Dołącz do nas

Kompetencje Funkcyjnych Klubu

Zabranie Zarządu

Zabranie Zarządu Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” Piła w dnia 05.05.2022 ustaliło termin Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 12.06.2022 na strzelnicy Hubertus w Chodzieży.

I termin – 12.06.2022 godz. 12.00

II termin – 12.06.2022 godz. 12.30

Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili termin Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” Piła.

Obecni:

 1. Kazimierz Sadowski – Prezes
 2. Agata Janicka – Wiceprezes
 3. Arkadiusz Druszcz – Wiceprezes
 4. Sylwia Pierzchała – Skarbnik
 5. Apolinary Teleżyński – Sekretarz

Plan Zgromadzenia

 1. Zmiany w Statucie Klubu
 2. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 4. Dyskusja
 5. Ustalenie absolutoriom dla Zarządu
 6. Wystąpienie Prezesa Zarządu oraz wyróżnienia Członków Klubu za wyniki strzeleckie i działalność na rzecz klubu
 7. Dyskusja wnioski - uwagi
 8. Wybór Prezesa Zarządu
 9. Wybór Zarządu
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej
 11. Przyjęcie jednolitego Statutu oraz wniosków jako uchwał
 12. Przedstawienie nowych Władz Klubu z podaniem aktualnych funkcji
 13. Dyskusja oraz zakończenie zgromadzenia.

Regulamin Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” Piła

 1. Prawo udziału w Zgromadzeniu mają członkowie zwyczajni którzy mają opłacone składki na rok bieżący oraz członkowie honorowi Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” Piła.
  Członkowie zwyczajni z sekcji terenowych Klubu mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania innemu członkowi Klubu. Jedna osoba może reprezentować maksymalnie 5 członków Klubu – mając ich własnoręcznie podpisane pisemne pełnomocnictwo
 2. Członkowie SKS IC Piła mają prawo wybierać i być wybieranym (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Zgromadzenie Członków SKS IC Piła otwiera Prezes Zarządu Klubu lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
 4. Prezes Zarządu Klubu proponuje kandydaturę Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczącego może zaproponować każdy uczestnik Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.
 5. W następstwie wyboru Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład Prezydium Walnego Zgromadzenia. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.
 6. Po wyborach Prezydium Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący przeprowadza wybory Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Kandydatów do komisji może zgłosić każdy uczestnik Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, składu Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Zgromadzenia a także wybór komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 8. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad tym aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, czuwa także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami Statutu SKS IC Piła.
 9. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący Zgromadzenia.
 10. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
Copyright 2022 - Inter-Continental Piła